Poreski kalendar za maj 2022. godine

04.05.2022.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene  zarade za mart 2022. godine

05.05.2022.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.05.2022.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

16.05.2022.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu.

Poreska prijava se podnosi na Obrascu PPDG-2R – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Plaćanje doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugi kvartal 2022. godine

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za drugi kvartal 2022. godine

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika  PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje poreske prijave za obračun akcizeza prethodni mesec, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31.05.2022.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene  zarade za april 2022. godine.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu