Poreski kalendar za juni 2022. godine

06.06.2022.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.06.2022.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.06.2022.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.  

Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O- Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika  PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.                         

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcizeza prethodni mesec, na Obrascu PP OA.                                                                                                                                       

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29.06.2022.

Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije.

-Poreska prijava se podnosi  na Obrascu PDP – Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica;

-Poreski bilans podnosi se na:

-Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2021. godine, uključujući i potrebne obrasce;

-Obrascu PBN – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem;

-Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica;

-Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;

-Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije.

Plaćanje razlike  između konačno obračunatog poreza na dobit za 2021. godinu i plaćenih akontacija

30.06.2022.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2022.godine.                                                                                                                                                                     

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.