Poreski kalendar za septembar 2022. godine

05.09.2022.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.

Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.

 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.

Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12.09.2022.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.09.2022.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.      
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.   
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec.

Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za avgust mesec ako je u avgustu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. 
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PPOA.   

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30.09.2022.

 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.     
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za avgust 2022. godine.